Wat?

In de Triangel hechten we veel belang aan overleg en participatie, zowel in onze dagelijkse contacten als tijdens de meer formele overlegmomenten. De gebruikersraad is een vergadering waarin ouders, wettelijk vertegenwoordigers, bewoners/cliënten… en de directie met elkaar overleggen. De gebruikersraad organiseert de collectieve inspraak en participatie in de Triangel. Elke voorziening is bij wet verplicht een gebruikersraad op te richten.

De gebruikersraad heeft als opdracht de kwaliteit van bestaan van de bewoners/cliënten in de Triangel te bevorderen en te bewaken. Dit gebeurt in samenspraak met de voorziening in een geest van respect en vertrouwen.

Bevoegdheden

Tussen de gebruikersraad en de voorziening is er voorafgaand overleg verplicht m.b.t.

  • Wijzigingen in het Charter collectieve rechten en plichten
  • Belangrijke wijzigingen in de woon- of leefsituatie
  • Belangrijke wijzigingen in de organisatie van de Triangel

De gebruikersraad heeft het recht advies uit te brengen of vragen te stellen over alles wat te maken heeft met de verhouding voorziening-bewoners/cliënten. De gebruikersraad heeft ook het recht gehoord te worden over elk onderwerp waarover de raad zijn standpunt aan de voorziening wil meedelen. De directie heeft de plicht te antwoorden op alle vragen van de gebruikersraad.

De voorziening moet de gebruikersraad de nodige informatie verstrekken over:

  • de beslissingen die rechtstreeks met de woon-of leefsituatie van de bewoners/cliënten te maken hebben
  • de andere elementen die de bewoners/cliënten als groep aanbelangen
  • de jaarrekening

Samenstelling

Alle bewoners/cliënten van de voorziening, hun wettelijk vertegenwoordigers en belangenbehartigers kunnen lid worden van de gebruikersraad. Het maximum aantal leden is 25. De leden worden verkozen (tenzij er minder dan 25 kandidaten zijn) voor 4 jaar, daarna volgen nieuwe verkiezingen. De mandaten zijn hernieuwbaar. De gebruikersraad kiest een voorzitter, een verslaggever en een lid van de klachtencommissie. Een afgevaardigde van de gebruikersraad is waarnemer bij de vergaderingen van de raad van bestuur.

De gebruikersraad komt 5 keer per jaar samen in de Triangel. De algemeen directeur wordt uitgenodigd op elke vergadering.

Leden

Indien u interesse hebt om ook deel uit te maken van de gebruikersraad, bijkomende informatie wenst of een voorstel hebt voor een agendapunt, kan u steeds de voorzitter of één van de andere leden contacteren.           

Griet Bogaert Wegel B Voorzitter 0485 30 76 56
DeGroote Rudy Voetbalstraat 42-44

 

Waarnemer Raad van Bestuur /Verslaggever

0477 47 48 18
Stefan Haes Zonnehuis Lid klachtencommissie  
Piet Van Rompu Bungalow    
Antoine Buysse Voetbalstraat 46-48    
Carine Mastin Hazelaar    
Chris Vermeersch Wegel B    
Danny Audenaert Klaverblad 2    
Anita Heggerick Bungalow    
Freddy Dekens Voetbalstraat 46-48    
Hubert De Waele Sleidinge    
Tracy Haentjens De Garve    
Kathleen Van Dorpe Voetbalstraat 46-48    
Lucien Dhaese studio    
Wim Gyselinck studio    
Rita Silkyn Klaverblad 1    
Edwin Lammertijn Sleidinge    
Julie Verhaeghe Dagbesteding    
Sara Decock Dagbesteding    
Marijke Maes Golfstraat    
Niels Snoeck Dagbesteding