Wat?

In de Triangel hechten we veel belang aan overleg en participatie, zowel in onze dagelijkse contacten als tijdens de meer formele overlegmomenten. Het Collectief Overleg (= de vroegere Gebruikersraad) is een vergadering waarin ouders, wettelijk vertegenwoordigers, bewoners/cliënten… en de directie met elkaar overleggen. Het Collectief Overleg organiseert de inspraak en participatie in de Triangel. Elke voorziening is bij wet verplicht een Collectief Overleg op te richten.

Het Collectief Overleg heeft als opdracht de kwaliteit van bestaan van de bewoners/cliënten in de Triangel te bevorderen en te bewaken. Dit gebeurt in samenspraak met de voorziening in een geest van respect en vertrouwen.

Bevoegdheden

Tussen Collectief Overleg en de voorziening is er voorafgaand overleg verplicht m.b.t.

  • Wijzigingen in het Charter collectieve rechten en plichten
  • Belangrijke wijzigingen in de woon- of leefsituatie
  • Belangrijke wijzigingen in de organisatie van de Triangel

Het Collectief Overleg heeft het recht advies uit te brengen of vragen te stellen over alles wat te maken heeft met de verhouding voorziening-bewoners/cliënten. Het Collectief Overleg heeft ook het recht gehoord te worden over elk onderwerp waarover de raad zijn standpunt aan de voorziening wil meedelen. De directie heeft de plicht te antwoorden op alle vragen van het Collectief Overleg. 

De voorziening moet aan het Collectief Overleg de nodige informatie verstrekken over:

  • de beslissingen die rechtstreeks met de woon-of leefsituatie van de bewoners/cliënten te maken hebben
  • de andere elementen die de bewoners/cliënten als groep aanbelangen
  • de jaarrekening

Samenstelling

Alle cliënten van de voorziening, hun wettelijk vertegenwoordigers en belangenbehartigers kunnen lid worden van het Collectief Overleg. Het maximum aantal leden is 25. De leden worden verkozen (tenzij er minder dan 25 kandidaten zijn) voor 4 jaar, daarna volgen nieuwe verkiezingen. De mandaten zijn hernieuwbaar. Het Collectief Overleg kiest een voorzitter, een verslaggever en een lid van de klachtencommissie. Een afgevaardigde van het Collectief Overleg is waarnemer bij de vergaderingen van de raad van bestuur.

Het Collectief Overleg komt 5 keer per jaar samen in de Triangel, gewoonlijk 's avonds (19u30 - 21u30). De algemeen directeur wordt op elke vergadering uitgenodigd.

Leden

Heb je interesse om deel uit te maken van het Collectief Overleg, wil je bijkomende informatie of heb je een voorstel voor een agendapunt, dan kan je de voorzitter of één van de andere leden contacteren:           

Piet Van Rompu Klaverblad2 Voorzitter piet.vanrompu@telenet.be
Danny Audenaert Klaverblad2 Waarnemer Raad van Bestuur /Verslaggever
Antoine Buysse Voetbalstraat 46-48
Carine Mastin Hazelaar
Chris Vermeersch Wegel B
Freddy Dekens Voetbalstraat 46-48
Hubert De Waele Sleidinge
Tracy Haentjens De Garve
Lucien Dhaese studio
Wim Gyselinck studio
Rita Silkyn Klaverblad 1
Edwin Lammertijn Sleidinge
Julie Verhaeghe Dagbesteding
Sara Decock Dagbesteding
Marijke Maes Golfstraat
Niels Snoeck Dagbesteding